Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.coffeeszop.pl

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 12 stycznia 2023 r.

Podmiotem prowadzącym serwis internetowy za pośrednictwem sieci Internet www.coffeeszop.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) jest Koree Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres siedziby: ul. Kręta 34A, kod 05-850 Ożarów Mazowiecki (z magazynem pod tym samym adresem), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000181499, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5272420753, REGON 015601541.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zostały opisane w niniejszym regulaminie.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, prosimy o kontakt drogą elektroniczną – na następujący adres e-mail: sklep@coffeeszop.pl lub pod numerem telefonu 728 319 365.

§1 REJESTRACJA W SERWISIE

1. Użytkownikiem Sklepu Internetowego może być każda osoba fizyczna, która ukończyła lat osiemnaście, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz rejestracji w serwisie.

2. Rejestracja i użytkowanie Sklepu Internetowego jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Rejestracja przebiega według zasad zawartych na formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego.

4. Zarejestrowanie się wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, stanowi jednak warunek konieczny zawarcia Umów sprzedaży.

§2 KUPUJĄCY I SPRZEDAWCA

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym (dalej: „Kupujący”), może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także inne podmioty, zarejestrowane w serwisie www.coffeeszop.pl lub korzystające z udostępnionej opcji „Zamów bez zakładania konta”.

2. Stroną sprzedającą Produkty zawarte w Sklepie Internetowym, jest podmiot prowadzący Sklep Internetowy (dalej: „Sprzedawca”).

§3 PRODUKTY I CENY

1. Przedmiotami sprzedaży są ekspresy do kawy, młynki i akcesoria kawowe (dalej: „Produkty”) wymienione w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia.

2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

3. Wszystkie ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym zostały podane w walucie polskiej (PLN) i stanowią ceny brutto (tj. wraz z doliczonym podatkiem od towarów i usług VAT).

4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną wiążącą zarówno Sprzedawcę i Kupującego. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych Produktów nie ulega zmianie, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania do sprzedaży nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania zmian w zakresie akcji promocyjnych.

6. Koszty związane z wysyłką zakupionego towaru pokrywa Kupujący.

§4 ZAMAWIANIE TOWARÓW

1. Zamówić Produkty w Sklepie Internetowym może każdy Użytkownik Serwisu lub osoba, która korzysta z opcji „Zamów bez zakładania konta”.

2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez wykonanie następujących czynności:

   a. zarejestrowanie się i (lub) zalogowanie w serwisie www.coffeeszop.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia lub

   b. skorzystanie z opcji „Zamów bez zakładania konta” i wypełnienie formularza zamówienia.

3. Możliwy jest zakup („dodanie do koszyka”) wyłącznie Produktów dostępnych. W przypadku, gdy dany Produkt jest niedostępny, Sprzedawca umożliwia skorzystanie z opcji  „powiadom o dostępności”. W przypadku niezarejestrowanych zainteresowanych pytających konieczne jest wskazanie adresu e-mail oraz numeru telefonu celem realizacji odpowiedzi na zapytanie.

4. Po wybraniu przez Kupującego Produktu, należy nacisnąć ikonę „Do koszyka”.

5. Wybrany Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu. Po wybraniu przycisku „zamawiam”, Kupujący ma do wyboru trzy opcje: „zaloguj” (jeśli posiada już konto w sklepie) / „zarejestruj się” (jeśli chce utworzyć konto) / „złóż zamówienie” (jeśli chce dokonać zakupów bez rejestracji).

6. Zarówno podczas rejestracji jak i korzystając z opcji zakupów bez rejestracji należy wprowadzić dane Kupującego, niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego Produktu.

7. Po założeniu konta / zalogowaniu, Kupujący uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość śledzenia zamówienia; zapamiętanie adresów do wysyłki.

8. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zamówienia i opłacenia jego wartości. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.

§5 FORMY PŁATNOŚCI

Sprzedawca umożliwia Kupującym skorzystanie z następujących bezgotówkowych form płatności za zamówione Produkty:

1. przelew bankowy tradycyjny na rachunek Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia oraz w oknie potwierdzającym na stronie sklepu,

2. za pośrednictwem serwisu usługowego szybkich płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. (wszystkie dostępne opcje).

3. Blue Media S.A. obsługuje następujące typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

§6 FAKTURY VAT

1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Kupujący obowiązany jest wskazać wszelkie niezbędne dane.  Kupujący obowiązany jest podać numer NIP do faktury nie później niż podczas składania zamówienia.  

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Kupującego.

3. Kupujący wyraża zgodę na  wystawianie przez Sprzedawcę faktur VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

§7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ (WYSYŁKA PRODUKTÓW)

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Czas bezpośredniej dostawy zakupionych Produktów jest zgodny z wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym wynosi nie mniej niż 3 dni robocze od dnia wskazanego w ust. 1.

3. Sprzedawca informuje Kupującego o fakcie nadania Produktu do Kupującego. Wiadomości te przekazywane są przez Sprzedawcę drogę elektroniczną na wskazany przez  Kupującego w zamówieniu adres e-mail.

§8 TRANSPORT I DOSTAWA

1. Zakupiony Produkt dostarczany jest na koszt Kupującego, za pośrednictwem kuriera.

2. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Koszt przesyłki naliczany jest według aktualnych stawek firmy kurierskiej i wynosi
36,90 zł (trzydzieści złotych 70/100) - dla zamówień o wartości poniżej 250 zł, zaś 0 zł (zero złotych 00/100) dla zamówień o wartości powyżej 250 zł.

4. Termin realizacji zmówienia zamieszczony zostaje każdorazowo w opisie Produktu w Sklepie Internetowym - przy uwzględnieniu wybranej przez Kupującego formy dostawy. Termin realizacji zamówienia jest nie krótszy niż 3 dni robocze. 

5. Przed odebraniem przesyłki, w obecności Kuriera, prosimy sprawdzić stan opakowania oraz towaru. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia zalecamy odmowę przyjęcia przesyłki i stwierdzenia tych czynności sporządzeniem stosownego protokołu. Powyższe pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesyłki uszkodzonej w transporcie.

6. W sytuacji, gdy Kupujący wyraża wolę osobistego odbioru zakupionego Produktu, należy w tym celu zaznaczyć odpowiednią rubrykę w formularzu zamówienia. O możliwości (dacie i godzinie) odbioru osobistego, Kupujący powiadomiony zostanie w wiadomości e-mail oraz SMS – na wskazane w zamówieniu adres e-mail oraz numer telefonu.

§9 RĘKOJMIA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkty zgodne z umową.

2. Towar jest zgodny z umową jeżeli zgodne z umową będą: opis, rodzaj, ilość, kompletność, funkcjonalność towaru, użyteczność do celu, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju oraz cechy towaru, w tym trwałość i bezpieczeństwo jakiego Kupujący może oczekiwać biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę w szczególności w reklamie lub na etykiecie.

3. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, jeśli Kupujący zostanie wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru, którą ten zwyczajowo powinien posiadać odbiega od wymogów zgodności z umową, o ile nastąpi to najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a Kupujący wyraźnie zaakceptuje ten fakt.

4. Na podstawie art. 558 §1 KC uprawnienia tytułu rękojmi nie przysługują w przypadku sprzedaży dokonanej między przedsiębiorcami. Zastrzeżenie to nie dotyczy umów z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

5. Z uprawnień z tytułu rękojmi skorzystać może konsument, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli zawarta umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada charakteru zawodowego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Kupujący Uprawniony z Rękojmi”).

6. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w sklepie internetowym zakup towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu towaru - towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem  Kupującemu Uprawnionego z Rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Kupującemu Uprawnionemu z Rękojmi. 

8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewodnik, a w przypadku umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części.

9. Jeżeli Kupującym jest Kupującym Uprawniony z Rękojmi, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

10. Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem Kupującego Uprawnionego z Rękojmi, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego Uprawnionego z Rękojmi wady Produktu, powinien on poinformować o tym Sprzedawcę. Dla spełnienia powyższego obowiązku wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia przez Kupującego Uprawnionego z Rękojmi). W celu usprawnienia procedury zalecamy przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną (na adres e-mail: sklep@coffeeszop.pl).

12. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, Produkt wraz z opisem niezgodności, a także z ewentualnym wskazaniem sposobu realizacji uprawnień wynikających z rękojmi, Kupujący Uprawniony z Rękojmi powinien zostać dostarczony do siedziby Sprzedawcy za pośrednictwem Kuriera lub operatora pocztowego lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcą - Kupujący reklamowany Produkt może dostarczyć osobiście.

13. Sprzedawca zajmie stanowisko wobec reklamacji przez zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez Kupującego Uprawnionego z Rękojmi w dogodny dla niego sposób, w terminie 14 dni od doręczenia mu towaru wraz pismem wyrażającym treść reklamacji.

14. Jeżeli uprawnienia z rękojmi wykonywane są przez Kupującego Uprawnionego z Rękojmi, a Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni nie zajmie stanowiska wobec zgłoszonej reklamacji, reklamację uznać można za uzasadnioną.

15. Koszty związane z przesłaniem reklamowanego Produktu, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji.

16. Reklamowany przez Kupującego Produkt, w zależności od zgłoszonego sposobu załatwienia sprawy, zostanie naprawiony albo wymieniony na zgodny z umową. Gdyby naprawa lub wymiana na nowy okazała się niemożliwa, Sprzedawca zwróci Kupującemu Uprawnionemu z Rękojmi kwotę uiszczoną tytułem ceny. Jeżeli Kupujący Uprawniony z Rękojmi wyrazi na to zgodę, Sprzedawca zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie Sklepu internetowego Produkty do wyboru z uwzględnieniem różnicy w cenie pomiędzy nimi, a Produktem, co do którego uwzględniono reklamację.

17. Gdy realizacja reklamacji wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący, który jest:

1) konsumentem lub

2) osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowa jest bezpośrednio związanymi z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (dalej: „Kupujący uprawniony do odstąpienia”)

a który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Kupujący uprawniony do odstąpienia może odstąpić od Umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, który zostanie dołączony do każdej przesyłki.

3. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

4. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i nadane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. - na adres Sprzedawcy, to jest „KOREE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kręta 34A, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego uprawnionego do odstąpienia lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Zwrot Produktu do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy wysyłać na adres: „KOREE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kręta 34A, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

4. Koszty związane ze zwrotem Produktu ponosi Kupujący uprawniony do odstąpienia od Umowy. W sytuacji chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uprawnionego do odstąpienia od Umowy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Uprawnionemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zwracanego Produktu. Jeżeli Uprawniony do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy (zwykły) sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Uprawnionemu do odstąpienia od Umowy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący uprawniony do odstąpienia od umowy, chyba że Uprawniony wyraził jednoznaczną zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§11 GWARANCJA

1. Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję.

2. Gwarantem jest Koree Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

3. Gwarancja udzielana jest na każde z zakupionych urządzeń na okres 1 (jednego) roku.

4. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do Produktu, wydawanej wraz z Produktem.

5. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia z tytułu gwarancji:

    1) naprawa Produktu;

    2) wymiana, tylko w przypadku kiedy naprawa nie jest możliwa.

6. Udzielenie gwarancji na zakupiony towar nie wyłącza możliwości skorzystania przez Kupującego Uprawnionego z Rękojmi z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.

7. Reklamacje z tytułu gwarancji, Kupujący może przesłać drogą elektroniczną (na adres e-mail: reklamacje@coffeeszop.pl).

8. Towar reklamowany z tytułu gwarancji Kupujący powinien odesłać na adres: „KOREE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kręta 34 A,

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego które Kupujący podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

§13 OPINIE

1. Opinię dotyczącą towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia – Kupujący ma możliwość dodania wyłącznie jednej opinii.

2. W ramach opinii Kupujący może przyznać ocenę w formie wypowiedzi słownej.

3. Sprzedawca weryfikuje opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego towaru. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.coffeeszop.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. W kontaktach z Kupującym lub Użytkownikiem Serwisu Sprzedawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (e-mail). Wykorzystywane przez Sprzedawcę adresy e-mail to: sklep@cofeeszop.pl.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że umieszczanie przez Użytkownika Serwisu lub Kupującego na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym jest zakazane.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego www.coffeeszop.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik Serwisu lub Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych: do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera.

6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.coffeeszop.pl w zakładce Regulamin (https://www.coffeeszop.pl/pl/i/Regulamin/3).

§15 INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej)

2. Rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej możliwe jest również w drodze mediacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji może być zawarcie ugody przed mediatorem, która odzwierciedlać będzie zawarte przez strony porozumienie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium