Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH,

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,

3. CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,

4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH, ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU,

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

9. PLIKI COOKIES,

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE,

11. KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej coffeeszop.pl (dalej: „Serwis”) jest „KOREE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres siedziby: ul. Kręta 34A, kod 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000181499, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 400 000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272420753, REGON 0156015412 (dalej: „Administrator”).
 2. Administratorem systemów informatycznych (dalej: „ASI”) jest Administrator Danych Osobowych lub osoba fizyczna wyznaczona przez Administratora do zapewnienia sprawności, należytej obsługi i wdrażania technicznych zabezpieczeń systemów informatycznych.

 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Polityka prywatności oraz plików Cookies zgodna jest z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2019.123 t. j. z dnia 2019.01.21).
 2. W sytuacji przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu występują różne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych - w zależności od kategorii i celu przetwarzania Danych Osobowych:
 • podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ut. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych), to jest zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ut. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), to jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ut. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), to jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
 1. Poprzez bezpieczeństwo Danych Osobowych należy rozumieć zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie
  i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych.
 2. Zakres przedmiotowy stosowania niniejszej dokumentacji obejmuje wszystkie zbiory Danych Osobowych przetwarzane przez Administratora danych, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej oraz dane Osobowe przetwarzane poza zbiorami danych.
 3. Celem wdrożenia niniejszej Polityki Prywatności i plików Cookies jest ochrona interesów osób, których Dane dotyczą- poprzez zapewnienie należytej, adekwatnej do przewidywanych zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych, ochrony posiadanych zasobów oraz wypełnienie obowiązków informacyjnych.
 4. Aktualna wersja Polityki prywatności i plików Cookies zamieszczona jest na stronie internetowej: coffeeszop.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

3. CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe Administrator gromadzi i przetwarza w celach:

 1. wykonania Umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną, bądź podmiot, który osoba taka reprezentuje albo w którego imieniu, bądź na którego rzecz działa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizowania zamówień,
 3. prowadzenia ewentualnych postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
 4. nawiązania kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną,
 5. administrowania Serwisem coffeeszop.pl – zapewnienia jego prawidłowego
  i niezakłóconego działania,
 6. wykorzystywania plików Cookies,
 7. właściwej obsługi Użytkowników Serwisu,
 8. utrzymania Konta Użytkownika Serwisu,
 9. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
 10. przesyłania informacji marketingowych (w tym  newslettera).

Dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, polegających na sporządzeniu przez Administratora wewnętrznych analiz oraz zestawień (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi i przetwarza następujące Dane Osobowe:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres e-mail,
 3. Numer telefonu,
 4. Adres zamieszkania/ adres do korespondencji,
 5. Publiczny numer IP komputera Użytkownika Serwisu.

 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Czas, przez Administrator może przetwarzać Dane Osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę ich przetwarzania.
 2. W sytuacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika Serwisu, Administrator przetwarza dane osobowe do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika.
 3. W sytuacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której Dane dotyczą.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych konieczne jest do wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.
 5. W sytuacji przetwarzania Danych Osobowych niezbędnych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania Danych w tym celu określają te przepisy.
 6. W sytuacji braku jednoznacznego ustawowego lub umownego wyznaczenia okresu koniecznego przetwarzania Danych, zasadniczy okres przechowywania Danych Osobowych wynosi maksymalnie 5 lat.

 6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH, ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcą Danych Osobowych jest firma hostingowa, z której usług korzysta Administrator oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy (m.in. przygotowania zamówienia, dostawy zamówienia, przekazywania informacji handlowych – w przypadku wyrażenia takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą).
 1. Administrator prowadzi w formie elektronicznej (z możliwością wydruku) ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych. Ewidencja zawiera imiona i nazwiska osób dopuszczonych do przetwarzania Danych Osobowych, datę nadania uprawnień oraz datę wygaśnięcia uprawnień do przetrwania Danych Osobowych. Ewidencja podlega systematycznej aktualizacji.

 7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia wskazanego w § 2 niniejszej Polityki uprzejmie informujemy, że osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do danych osobowych,
 • dostępu do informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach
  w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych),
 • dostępu do informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wszelkich informacji o źródle danych osobowych w przypadku danych osobowych zebranych od osoby, której te dane nie dotyczą,
 1. Ponadto informujemy, że Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika Serwisy w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy na Administratorze ciąży obowiązek zatrzymania danych  nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego, lub wymaga tego konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń.

 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W niektórych sytuacjach podanie Danych Osobowych jest również niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Serwisu. Aby nawiązać kontakt z Administratorem należy podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres
  e-mail. Bez udostępnienia tych Danych nie będzie możliwe nawiązanie z kontaktu z osobą, której dane dotyczą.

 9. PLIKI COOKIES

 1. Serwis coffeeszop.pl nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 2. Przez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 5. W ramach Serwisu coffeeszop.pl stosowane są następujące rodzaje plików Cookies: _____________________________________________________
 6. W ramach serwisu Administrator korzysta z plików Cookies w celu:
 • utrzymania sesji, zapamiętania wyborów dokonywanych przez Użytkownika w Serwisie,
 • optymalizacji działania Serwisu, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić na nim treści Serwisu,
 • zbierania danych analitycznych, pomagających dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy Serwisu z korzystają z jego zasobów,
 • dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania z Serwisu, odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony internetowej,
 1. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników, a w szczególności nie stwarzają ryzyka ściągnięcia na urządzenie niechcianego lub złośliwego oprogramowania ani przedostania się wirusów.
 2. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody się na działanie plików Cookies może ograniczyć lub wyłączyć ich dostęp do swojego urządzenia. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików Cookies do urządzenia, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, jednak funkcje Serwisu, które ze swojej natury wymagają plików Cookies pozostaną niedostępne.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików Cookies obowiązuje od dnia jej wprowadzenia w życie w sposób przyjęty u Administratora.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu.
 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego dokumentu.

11. KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji wskazanych uprawnień wskazanych w § 5 Polityki prywatności i plików Cookies lub uzyskania informacji należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@coffeeszop.pl.  

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium